[Kickstart Round H 2019 B. Diagonal Puzzle] 2-SAT/二染色

1. 题目链接

Kickstart Round H 2019 B. Diagonal Puzzle

2. 题目描述

有一个 $N\times N$ 的正方形棋盘,棋盘上每个位置要么是黑子,要么是白子。现在需要用最少的步数将白子全部编程黑子。

每一步你可以任意选择一条该正方形的对角线,然后将对角线上的所有棋子都翻转 (白变黑 or 黑变白)。

下面是 $3\times 3$ 正方形的10种对角线:

1
2
3
4
5
6
7
8
/..   ./.   ../   ...   ...
... /.. ./. ../ ...
... ... /.. ./. ../


... ... \.. .\. ..\
... \.. .\. ..\ ...
\.. .\. ..\ ... ...

3. 解题思路

对于 $N\times N$ 的正方形来说,共存在 $\mathbf{4N-2}$ 条对角线。然后,对于一条对角线,多次翻转是没有意义的(翻转 2 次跟翻转 0 次没有区别),就是说每条对角线只有两种状态:翻转、不翻转

然后对于棋盘中的每一个位置,都存在 2 条对角线经过该位置

 • 当这个位置为白子时,这两条对角线的状态必须是互斥的;
 • 当这个位置为黑子时,这两条对角线的状态必须是相同的。

这样,整个问题就是变成了对 对角线的2-SAT/二染色问题。而上述两种情况,可以看成染色的限制条件。

那我们对每个连通块进行 dfs 进行二染色,然后统计染色为 0、1 的节点个数。如果染色为 0 的节点个数较少,我们则翻转连通块中所有染色为 0 的节点;反之,则翻转染色为 1 的节点。

4. 参考代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;

const long double eps = 1e-8;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const ll infl = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

template<typename T> void umax(T& a, const T b) { a = max(a, b); }
template<typename T> void umin(T& a, const T b) { a = min(a, b); }

const int MAXN = 105;
int T, N, ans;
char s[MAXN];
vector<int> edge[4*MAXN]; // 4n-2
int flag[4*MAXN];
int pr[MAXN*4][MAXN*4];

/**
* dfs 进行二染色
* 路径保存在 path 里,染色结果存在 flag 里
*/
vector<int> path;
void dfs(int u, int f) {
flag[u] = f;
path.push_back(u);
for(int& v : edge[u]) {
if (flag[v] != -1 || pr[u][v] == -1) continue;
if (pr[u][v] == 0) {
dfs(v, f);
} else {
dfs(v, f ^ 1);
}
}
}

int main() {
#ifdef __LOCAL_WONZY__
freopen("input-2.txt", "r", stdin);
#endif
scanf("%d", &T);
for(int cas = 1; cas <= T; ++cas) {
scanf("%d", &N);
for(int i = 0 ; i < 4*N-2; ++i) edge[i].clear(), flag[i] = -1;
memset(pr, -1, sizeof(pr));
for(int i = 0; i < N; ++i) {
scanf("%s", s);
for(int j = 0; j < N; ++j) {
// 求对应的两条对角线编号
int u = i + j, v = 3*N-2-i+j;
edge[u].push_back(v);
edge[v].push_back(u);
if(s[j] == '#') {
pr[u][v] = pr[v][u] = 0;
} else {
pr[u][v] = pr[v][u] = 1;
}
}
}
ans = 0;
for(int i = 0; i < 4*N-2; ++i) {
if(flag[i] != -1) continue;
// flag[i] == 1, 表示翻转该对角线
path.clear();
dfs(i, 1);
int cnt[2] = {0, 0};
for(int& v : path) cnt[flag[v]] += 1;
if(cnt[0] < cnt[1]) {
for(int& v : path) flag[v] ^= 1;
}
ans += min(cnt[0], cnt[1]);
}
printf("Case #%d: %d\n", cas, ans);
}
return 0;
}
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!